Menu

Regulamin

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/14
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dnia 02.04.2014r.

Regulamin przyznawania Kołobrzeskiej Karty Seniora

Wstęp

§ 1

 1. Organizatorem pilotażowego programu "Kołobrzeska Karta Seniora", zwana dalej "KKS" jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Program jest przeznaczony dla seniorów, którzy dzięki posiadaniu KKS, będą mogli skorzystać z promocji przygotowanych przez partnerów programu.
 2. KKS wydawana jest w celu zwiększenia aktywności mieszkańców oraz dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych, poprawy warunków bytowych dzięki wprowadzeniu, koordynacji i promocji systemu ulg dla kołobrzeskich seniorów stosowanych przez:
  1. jednostki organizacyjne Gminy Miasto Kołobrzeg,
  2. inne jednostki i instytucje publiczne, kluby sportowe i stowarzyszenia,
  3. firmy i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Kołobrzeg.

Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Program "KKS" jest programem działającym na terenie Kołobrzegu tylko i wyłącznie w punktach wskazanych przez partnerów, którzy przystąpili do programu.
 2. Posiadacz KKS uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
 3. Prawo do korzystania z promocji oferowanych przez partnerów programu, przysługuje wyłącznie posiadaczowi KKS.

Uczestnictwo w programie

§ 3

 1. Uczestnikiem programu KKS, może być osoba, która ukończyła 65 rok życia i jest mieszkańcem Gminy Miasto Kołobrzeg a także posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. KKS wydawana jest w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert dla osób od 65 roku życia.
 3. Uczestnik programu może posiadać jedną KKS.
 4. KKS jest kartą imienną, z numerem karty.
 5. Wzór KKS stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

Przyznawanie KKS

§ 4

 1. W celu otrzymania KKS osoba uprawniona składa w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg wypełniony i podpisany wniosek, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Druki wniosków są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 12, sekretariacie MOPS w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15 oraz na stronie www.kolobrzeg.pl.
 3. Wniosek o wydanie KKS rozpatrywany jest w terminie do 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 12.
 4. Zgodę na wydanie KKS wydaje Prezydent Miasta Kołobrzeg, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych.
 5. Odbiór KKS odbywa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 12, w terminie określonym na druku potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie KKS, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.
 6. KKS ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 7. Przy odbiorze KKS, osoba uprawniona otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg.
 8. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 35 51 500.

Katalog przysługujących ulg

§ 5

 1. Katalog podmiotów, uczestniczących w pilotażowym programie "Kołobrzeska Karta Seniora", w tym aktualny katalog ulg, zniżek i ofert bezpłatnych, znajduje się na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl
 2. Katalog podmiotów aktualizowany będzie w porozumieniu z partnerami programu.
 3. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg, które zostały przewidziane dla posiadaczy KKS jest komunikat / naklejka, informująca o honorowaniu KKS, umieszczona w witrynach podmiotów współpracujących z Gminą Miasto Kołobrzeg przy realizacji programu, stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu.
 4. Podmioty, które są zainteresowane przystąpieniem do programu mogą zgłaszać swoją chęć udziału poprzez złożenie deklaracji i przedstawienie oferty ze zniżkami i promocjami, na druku stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszego regulaminu.

Pozostałe postanowienia

§ 6

KKS wydawana jest bezterminowo. Ważność karty wygasa w przypadku rezygnacji lub z chwilą śmierci posiadacza.

§ 7

KKS nie jest kartą płatniczą, ani kartą kredytową.

§ 8

Właścicielem KKS jest Urząd Miasta Kołobrzeg. W przypadku znalezienia KKS, należy ją zwrócić do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 12.

§ 9

W przypadku zmiany danych, utraty lub uszkodzenia KKS, osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie w formie pisemnej Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg wraz z wnioskiem o wydanie wtórnika KKS.

Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Gmina Miasto Kołobrzeg zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu KKS w każdym momencie.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia programu KKS, Gmina Miasto Kołobrzeg zobowiązana jest do umieszczenia informacji o tym na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz poinformowania partnerów programu.

§ 11

Gmina Miasto Kołobrzeg nie ponosi odpowiedzialności za zniżki, ulgi i inne oferty proponowane posiadaczom KKS przez partnerów programu.